top of page

Drugi ciklus, kao produžetak prvog ciklusa studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, omogućava studentima da prodube svoje znanje i razvijaju specifične vještine iz oblasti Kriminalistike, Kriminologije i Sigurnosnih studija, kroz pet studijskih programa drugog ciklusa studija:

  • Studijski program KRIMINALISTIKA: Naučna oblast koncipirana prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja usmjerena ka idealu spoznaje „istine“. Bavi se aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) KRIMINALISTIKE (MSc in Criminal Investigation).

image.png

Katalog studijskog programa II ciklusa - Kriminalistika

  • Studijski program KRIMINOLOGIJA: Naučna oblast koja se bavi izučavanjem kriminalnog ponašanja i kriminaliteta, te proučava fenomenologiju i etiologiju kriminaliteta, položaj i ulogu žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) KRIMINOLOGIJE (MSc in Criminology).

image.png

Katalog studijskog programa II ciklusa - Kriminologija

  • Studijski program SIGURNOSNE STUDIJE: Naučna oblast koja se bavi izučavanjem sigurnosne problematike u društvu i državi. Bavi se izučavanjem teorija i sistema sigurnosti, obavještajnim sistemima i sistemima nacionalne i međunarodne sigurnosti. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) SIGURNOSNIH STUDIJA (MSc in Security Studies).

 

image.png

Katalog studijskog programa II ciklusa - Sigurnosne studije

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije organizuje zajedničke studijske programe drugog ciklusa studija u saradnji sa partnerima Univerzitetom ”Sv. Kiril i Metodij” – Filozofski fakultet Skoplje, Institut za bezbjednost, odbranu i mir (Republika Sjeverna Makedonija), Veleučilištem Velika Gorica (Republika Hrvatska), Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Visokom školom za sigurnost (Republika Hrvatska):

  • Studijski program KRIZNI MENADŽMENT U SIGURNOSNOM SEKTORU: Ovaj studijski program se izučava u okviru Katedre sa sigurnosne studije i bavi se oblikovanjem postupaka, dogovora i odluka koje utiču na tok krize i obuhvata organizaciju, pripremne mjere i raspoređivanje resursa za njeno savladavanje. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) MAGISTAR KRIZNOG MENADŽMENTA U SIGURNOSNOM SEKTORU (MSc in Crisis Menagement in Security Sector).

 

image.png

Katalog studijskog programa II ciklusa - Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru

  • Studijski program KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA: Područje sigurnosti danas je značajno prošireno i briga o njemu više nije isključivo zadatak države, jer se pojavljuje niz aktera koji preuzimaju dio odgovornosti. Korporativna sigurnost je strateška poslovna funkcija. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) KORPORATIVNE SIGURNOSTI (MSc in Corporation Security and Protection).

image.png

Katalog studijskog programa II ciklusa - Korporativna sigurnost i zaštita

  • Studijski program KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA: Područje sigurnosti danas je značajno prošireno i briga o njemu više nije isključivo zadatak države, jer se pojavljuje niz aktera koji preuzimaju dio odgovornosti. Korporativna sigurnost je strateška poslovna funkcija. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje MAGISTAR (MASTER) KORPORATIVNE SIGURNOSTI (MSc in Corporation Security and Protection).

Pravo upisa na studijske programe drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, uz obavezu fakulteta/akademije da planirana upisna kvota u drugi ciklus studija mora imati najmanje 50% mjesta u odnosu na upisnu kvotu za sve odsjeke/smjerove iz prvog ciklusa studija. Studijski programi na drugom ciklusu studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje jednu jednu godinu (dva semestra) čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova, a u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova. 

​Upis na drugi ciklus studija/magistarski studij vrši se u skladu sa Konkursom Univerziteta u Sarajevu koji se objavljuje početkom studijske godine. Uslov za upis kandidata je završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri studijske godine, odnosno minimalno 240 ECTS. Cijena školarine, u skladu sa odlukom Vlade Kantona Sarajevo, iznosi:

  1.  za redovne studente = 130,00 KM

  2. za redovno-samofinansirajuće studente = 1.000,00 KM

  3. za DL (učenje na daljinu – vanredni studij) studente = 1.000,00 KM

 

Upis na zajedničke studijske programe drugog ciklusa studija vrši se u skladu sa Konkursom koji se objavljuje početkom studijske godine. Uslov za upis kandidata je završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri studijske godine, odnosno minimalno 240 ECTS. Studij se organizuje kao DL (učenje na daljinu – vanredni studij) studij.Cijena školarine, u skladu sa odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, za sve studente iznose 2.400,00 KM.

Prema akademskom kalendaru, Konkurs će biti  objavljen 10.06.2024. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i na web stranici najfakultet.info

Prijava na Konkurs se vrši isključivo online preko platforme na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba

Možete konkurisati na najviše tri fakulteta i u okviru jednog fakulteta, možete konkurisati na sve načine studija.Kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom Jugoslavije imaju ista prava i mogućnosti da konkurišu za upis kao i državljani BiH.

Kandidati - strani državljani kao i kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom  Jugoslavije, trebaju priložiti potvrdu da je postupak nostrifikacije PRETHODNE diplome (240 ECTS) u toku (ako već imate nostrificiranu diplomu na Univerzitetu u Sarajevu trebate je priložiti).

Postupak ekvivalencije/nostrifikacije obrazovnih isprava obavezno je pokrenuti podnošenjem zahtjeva na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Za više informacija o upisu na II ciklus studija možete se obratiti Fakultetu i putem e-mail adrese: ecehovic@fkn.unsa.ba i pozivom na broj +387 (0)33 561-208.

bottom of page