top of page

Nastavni proces na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se organizuje kroz prvi, drugi, integrisani, stručni studij i treći ciklus baziran na konceptu „4+1+3“, ili „5+0+3“ ili „2+3+3“ što znači: četiri godine dodiplomskog studija, jedna godina postdiplomskog studija i tri godine doktorskog studija, ili pet godina integrisanog studija i tri godine doktorskog studija, ili dvije godine stručnog studija i tri godine integrisanog studija i tri godine doktorskog studija. Dodiplomski studij (4+1), koncipiran je u tri oblasti / smjera, koja traju po 4 godine:

 • Oblast/smjer Kriminalistika;

 • Oblast/smjer Kriminologija;

 • Oblast/smjer Sigurnosne studije.

Uspješnim okončanjem prvog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje BACHELOR (the degree of Bachelor) i to: BAKALAUREAT (BACHELOR) KRIMINALISTIKE (BA in Criminal Investigation); BAKALAUREAT (BACHELOR) BAKALAUREAT KRIMINOLOGIJE (BA in Criminology).

 

Integrisani studijski program „Upravljanje u kriznim situacijama“, pripada oblasti Sigurnosnih studija i traje deset (10) semestara ili pet godina. Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Magistar upravljanja u kriznim situacijama MAGISTAR (MASTER) UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA (MA in Crisis Management).

 

Stručni studijski program „Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija“  traje četiri (4) semestara ili dvije godine. Od ukupno 19 nastavnih predmeta koje student mora odslušati u četiri semestra, dva su predmeta predviđena kao praktična, terenska ili stručna praksa. Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Stručnog specijaliste privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija. Nakon Stečene kvalifikacije Stručni specijalista privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija, student može upisati treću godinu integrisanog studijskog programa. “Upravljanje  u kriznim situacijama”. 

Prvi ciklus studija

Prvi ciklus studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se izvodi u trajanju od četiri školske godine ili osam semestara, a vrednuje se sa 240 ECTS studijskih bodova. U skladu sa ECTS-om, obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru. Studijska godina se organizuje u dva semestra: zimski i ljetni. Nastava u zimskom semestru počinje trećeg ponedjeljka u septembru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite). Uspješnim okončanjem prvog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje BACHELOR (the degree of Bachelor) i to:

 

Treći ciklus studija

Treći ciklus studija traje tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, od toga najmanje 100 ECTS bodova studenti stiču putem predavanja i vježbi, a 80 ECTS bodova stječu originalnim naučnim istraživanjem, te drugim aktivnostima u koje spada i sama izrada Doktorske disertacije. Postdiplomski doktorski studij studij organizovan je isključivo u punom radnom vremenu. Predviđeno trajanje studija u punom radnom vremenu je šest semestara (tri godine). Studij može upisati osoba koja je završila univerzitetski magistarski (Master- II ciklus) studij s najnižom prosječnom ocjenom 8,5 ili sa najnižom prosječnom ocjenom od 8,0 uz preporuku dva univerzitetska nastavnika. Uspješnim okončanjem trećeg ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje DOKTOR (PhD Degree) i to:

 

 • DOKTOR KRIMINALISTIČKIH NAUKA (PhD in Criminal Investigation)

 • DOKTOR KRIMINOLOŠKIH NAUKA (PhD in Criminology)

 • DOKTOR SIGURNOSNIH NAUKA (PhD in Security)

Učenje na daljinu

Kreiranje Evropskog prostora visokog obrazovanja, takozvani Bolonjski proces fokusira se na restrukturiranje akademskih programa i poboljšanje kvaliteta institucija visokog obrazovanja. Budući da se cjelokupan Bolonjski proces fokusira na redovnog studenta smatrajući ga osnovnom ciljnom grupom, postavlja se pitanje kako omogućiti ljudima koji rade, imaju porodice ili su na neki drugi način spriječeni da aktivno učestvuju i redovno pohađaju nastavu. Kao odgovor na postavljeni problem, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, pokrenuo je Distance Learning Program – DL (Učenje na daljinu). DL sistem u potpunosti korespondira sa klasičnom in-class nastavom. Studij klasične nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada.

Drugi ciklus studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje jednu jednu godinu (dva semestra) čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova, a u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova. Uspješnim okončanjem drugog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje MAGISTAR (Master Degree) i to:

 

 • MAGISTAR (MASTER) KRIMINALISTIKE (MSc in Criminal Investigation)

 • MAGISTAR (MASTER) KRIMINOLOGIJE (MSc in Criminology)

 • MAGISTAR (MASTER) SIGURNOSNIH STUDIJA (MSc in Security Studies)

 • NOVO - MAGISTAR (MASTER) UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA (MSc in Security Studies)

Detaljne informacije o II ciklusu studija možete pronaći na specijalizovanoj internet stranici: www.masterprogrami.edu.ba

Ovaj studijski program pripada oblasti SIGURNOSNIH STUDIJA,  putem kojih se artikuliraju različite naučne discipline koje imaju za cilj osvjetljavanje nekih segmenata života koje su u bliskoj historiji smatrane tabu temama. Radi se o teorijama i sistemima sigurnosti, obavještajnim sistemima, sistemima nacionalne, međunarodne, regionalne sigurnosti, kao i novim konceptima i filozofijama
organizaciono-sigurnosnih nauka. Na fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije oblast sigurnosnih studija organizirana je kroz Katedru za sigurnosne studije, koja objedinjuje
više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta.

 

Studij traje deset (10) semestara sa ukupno 30 (ECTS) kredita po semestru ili sa ukupno 750 – 900 (SATI) opterećenja studenata po semestru ili ukupno 300 (ECTS) kredita za studijski program ili sa ukupno 7500 – 9000 (SATI) opterečenja studenta za čitav studijski program.


Nastavni plan i program se sastoji od ukupno 49 nastavnih predmeta podjeljenih u deset semestara (zimski i ljetni). Od ukupno 49 nastavnih predmeta 45 nastavnih predmeta su obavezni predmeti, dok student može birati dva (2) izborna predmeta u osmom (VIII) i devetom (IX) semestru, što predstavlja ukupno 47 nastavnih predmeta koje student mora odslušati i polagati kroz formu završnih ispita. O od ukupno 47 nastavnih predmeta koje student mora odslušati, tri su predmeta predviđena kao praktična, terenska ili stručna praksa koji u ukupnom studentskom opterećenju iznosi 30 (ECTS) kredita ili 750 – 900 sati.

Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Magistar upravljanja u kriznim situacijama

strucni studij.jpg
Stručni
studij

Krize uzrokovane požarima i eksplozijama, ili drugim ugrozama po bezbjednost ljudi i imovine, štetno djeluju i obavezuju sve organe i nivoe vlasti da svoje ljudske potencijale i materijalne resurse stave u funkciju privatne sigurnosti, zaštite od požara i eksplozija. Moderni čovjek danas živi opsesivno, zabrinut za svoju bezbjednost i veoma je osjetljiv na najmanji znak njegovog ugrožavanja. Velike urbane konglomeracije i sve složenije infrastrukture povećavaju ranjivost zajednica. Privatna sigurnost, zaštita od požara i eksplozija, predmet je istraživanja na brojnim fakultetima i naučnim institutima u velikom broju zemalja, dok se brojne konferencije, okrugli stolovi i simpozijumi bave upravo ovim pitanjima. Pokretanjem stučnog studija „Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija“ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu,  želimo da stvorimo uslove za kontinuiranu stručnu obuku i obrazovanje u oblasti privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija.

 • Studij traje četiri (4) semestara sa ukupno 30 (ECTS) kredita po semestru ili sa ukupno 120 ECTS - a ili 600 sati opterećenja studenata za čitav studijski program.

 • Nastavni plan i program se sastoji od ukupno 19 nastavnih predmeta podjeljenih u četiri semestara (zimski i ljetni). Od ukupno 19 nastavnih predmeta 16 nastavnih predmeta su obavezni predmeti, dok su njih ukupno 9 izborni predmeti, od kojih student može birati jedan po semestru.

 • O od ukupno 19 nastavnih predmeta koje student mora odslušati u četiri semestra, dva su predmeta predviđena kao praktična, terenska ili stručna praksa.

​Stečene kvalifikacije: Stručni specijalista sa mogućnošću vertikalne prohodnosti studenta nakon sticanja diplome Stručnog specijaliste (120 ECTS -a) na treću godinu integrisanog studijskog programa. “Upravljanje  u kriznim situacijama”

Naziv stečene kvalifikacije: Stručni specijalista privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija

bottom of page