O Fakultetu

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu već 21 godinu gradi svoju prepoznatljivost na tradiciji civilnog obrazovanja kriminalista, kriminologa i stručnjaka iz oblasti sigurnosnih studija. Osnovan je pod nazivom Fakultet kriminalističkih nauka, sada već davnog oktobra 1993. godine. U toku svog razvoja Fakultet je pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja., koji se u potpunosti oslanjaju na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area - EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area - ERA). Upravo, u sklopu dinamičkog razvoja kriminalistike, kriminologije pa i sigurnosnih studija kao složene izvedenice pomenutih disciplina, Fakultet kriminalističkih nauka u toku 2007. godine mijenja naziv u Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kako i danas egzistira kao punopravni član Univerziteta u Sarajevu. Ovako organiziran, Fakultet svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri samostalne ali i u velikoj mjeri srodne naučne oblasti: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije!

Organizacija i kapacitet

 

Osnovnu organizacionu jedinicu Fakulteta čini katedra koja objedinjuje više srodnih predmeta iz nastavnog plana. Fakultet ima tri katedre:

  • Katedra za kriminalistiku
  • Katedra za kriminologiju
  • Katedra za sigurnosne studije

 

Katedra za kriminalistiku objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji su koncipirani prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja. Ona svojim curriculum-om implicira osnovne aktivnosti usmjerene ka idealu u spoznaji "istine". Radi se o aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela, čime se stvaraju osnovne pretpostavke za primjenu odredbi materijalnog i procesnog krivičnog prava. 

 

Katedra za kriminologiju objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji su koncipirani na opšteprihvaćenom trodimenzionalnom sistemu krivičnih nauka, koje se bave kriminalnim ponašanjima i kriminalitetom, kriminologija zauzima centralno mjesto. Veze koje kriminologija ostvaruje sa ostalim srodnim disciplinama nužna su pretpostavka za potpuno sagledavanje ovog društveno opasnog i protivpravnog fenomena. Predmeti (moduli) koji se svrstavaju u ovu oblast usmjereni su na proučavanje fenomenologije i etiologije kriminaliteta, položaja i uloge žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu i proučavanju savremenih metoda naučnog istraživanja kriminalnog fenomena.

 

Katedra za sigurnosne studije objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji oslikavaju savremenu sigurnosnu zbilju s jedne strane i tranzicijske procese s druge strane, koji obilježavaju aktuelni sigurnosni ambijent u našoj zemlji, regionu pa i cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Raspadi "militariziranih" koncepcija odbrane zasnovanih na percepciji državnih zaštitnih mehanizama kao "krutih političkih surogata" impliciraju novu filozofiju sigurnosne politike i pojedinih strategija uopće. Kao prvi odgovor savremene nauke o sigurnosti, zasigurno se nameće i nova koncepcija tzv. SIGURNOSNIH STUDIJA, putem kojih se artikuliraju različite naučne discipline koje imaju za cilj osvjetljavanje nekih segmenata života koje su u bliskoj historiji smatrane "tabu temama". Radi se o, teorijama i sistemima sigurnosti, obavještajnim sistemima, sistemima nacionalne, međunarodne, regionalne sigurnosti, kao i novim konceptima i filozofijama organizaciono-sigurnosnih nauka.

© 2015 Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONTAKT INFORMACIJE

 

Studentska služba

+387 33 561 207

+387 33 561 211

Šef službe za nastavu

+387 33 561 206

fkn@fkn.unsa.ba

PRATITE NAS

Twitter

 

Google +

 

Facebook