top of page

Biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovana je ubrzo nakon početka rada samog Fakulteta u junu 1994. godine. Biblioteka je visokoškolska i specijalna u isto vrijeme, jer posjeduje građu koja podupire i zadovoljava potrebe akademske zajednice za informacijama i izvorima informacija, ali isto tako i stručnjaka iz prakse. Poluotvorenog je tipa, jer je prvenstveno namijenjena studentima, nastavnicima i saradnicima Fakulteta, ali je pod određenim uvjetima mogu koristiti i oni koji se bave kriminalističkom, policijskom i pravnom djelatnošću, a nisu vezani za Fakultet. Fond Biblioteke sadrži monografske publikacije, periodične publikacije, zbirku materijala sa kongresa i konferencija, zbirku zakonske građe, zbirku doktorskih teza,  magistarskih i diplomskih radova, zbirku udžbenika i referensne literature (enciklopedije, priručnici, rječnici, leksikoni, bibliografije). Biblioteka je uključena u Kooperativni online bibliotečko-bibliografski sistem i servis, članica je World Criminal Justice Library Network (WCJLN), članica je Asocijacije pravnih biblioteka Jugoistočne Evrope, članica je Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arheologa i muzeologa BAM i članica je Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine. Library Instruction Program (LIP) je prisutan od osnivanja Biblioteke. 

bottom of page